Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Kritisk volym
(Critical volume)
Kritisk volym är det samma som kritisk omsättning, med den skillnaden att försäljningen mäts i antalet sålda produkter. Låt KP = kritisk volym och RK = rörliga kostnader. Den försäljningsvolym som behövs för nollresultat kan då beräknas som:
    (Försäljningspris/st - RK/st) x KP - Fasta kostnader = 0
    eller omformulerat som
    KP = Fasta kostnader / (Försäljningspris/st - RK/st)
Strikt definierat kan kritisk volym endast beräknas för företag som har en enda produkt. Men ett alternativ är att förutsätta en konstant mix mellan olika produkter. Därefter görs beräkningen av försäljningspris/st och rörlig kostnad/st för en korg med de olika produkter enligt antagen mix.
Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Kapital
Kapitalandelsmetod Klicka här
Kapitalomsättningshastighet
Kassa och bank
Kassaflödesanalys Klicka här
Kassagenererande enhet
Kassarabatt
Klyvningsmetod Klicka här
Kommanditbolag
Kompletteringsregel - avskrivning Klicka här
Komponentavskrivning
Koncern Klicka här
Konkurs
Konsortium
Kontrollbalansräkning
Konvertibel
Kortfristig skuld
Kostnad
Kostnad sålda varor Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Kostnadsslagsindelad resultaträkning Klicka här
Kredit Klicka här
Kritisk omsättning Klicka här
Kritisk volym - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Kundfordran Klicka här
Kundförlust
Kundkredittid
Kursvinst - Kursförlust
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Källskatt
Köpoption