Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Fast kostnad Klicka här
Fast särkostnad
Fastighet
Fastighetsinteckning
FIFU Först-In-Först-Ut Klicka här
Finansiell leasing
Finansiell tillgång
Finansiellt netto
Finansieringsverksamhet Klicka här
Fond
Fond för verkligt värde Klicka här
Fondaktierättsbevis Klicka här
Fondemission Klicka här
Fordran
Forskning och utveckling
Fortlevnad Klicka här
Fritt eget kapital Klicka här
Främmande kapital
F-skatt
Full goodwill Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Funktionell valuta Klicka här
Funktionsindelad resultaträkning Klicka här
Färdigställandegrad
Färdigställandemetod
Färdigvarulager Klicka här
Fördelningsgrund Klicka här
Företagsinteckning
Förlust
Förlustavdrag Klicka här
Försiktighetsprincipen Klicka här
Försäljning
Försäljningskostnader
Försäljningsomkostnader FO
Förutbetalda intäkter och kostnader Klicka här
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsfastighet Klicka här
Förvärvsmetod
Förädlingsvärde