Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Konkurs
(Bankrupcy)
Om ett bolag inte kan betala sina räkningar, löner och skatter i rätt tid, kan bolaget självt eller fodringsägare begära bolaget i konkurs. En förutsättning är dock att betalningsproblemen inte är uppenbart tillfälliga.
Vid en konkurs förlorar ägarna makten över bolaget och en konkursförvaltare övertar ansvaret för avveckling eller försäljning av bolaget. De belopp som konkursförvaltaren kan få in fördelas enligt en prioritetsordning där bolagets ägare kommer sist, efter att alla andra fått sina pengar.

I princip kan ett lönsamt bolag försättas i konkurs. Detta kan hända om företaget investerat i tillgångar som är svåra att på kort sikt omvandla till likvida medel och att banker eller andra långivare inte tror på den långsiktiga lönsamheten för dessa tillgångar. Skulle alla marknader fungera optimalt bör dock lönsamma företag alltid kunna undvika konkurs genom att låna de pengar som saknas.
Kalkylobjekt Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Kapital
Kapitalandelsmetod Klicka här
Kapitalomsättningshastighet
Kassa och bank
Kassaflödesanalys Klicka här
Kassagenererande enhet
Kassarabatt
Klyvningsmetod Klicka här
Kommanditbolag
Kompletteringsregel - avskrivning Klicka här
Komponentavskrivning
Koncern Klicka här
Konkurs - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Konsortium
Kontrollbalansräkning
Konvertibel
Kortfristig skuld
Kostnad
Kostnad sålda varor Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Kostnadsslagsindelad resultaträkning Klicka här
Kredit Klicka här
Kritisk omsättning Klicka här
Kritisk volym Klicka här
Kundfordran Klicka här
Kundförlust
Kundkredittid
Kursvinst - Kursförlust
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Källskatt
Köpoption