Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Collection period
(Kundkredittid)
(Credit period)
Kundkredittid står för den tid som förflyter mellan
 • den dag vi postar en faktura till en kund, och
 • den dag kundens pengar kommer till våra konton

 • Inom ett företag kan man mäta den faktiska kundkredittiden utifrån uppgifter i faktureringssystem och bokföring. En utomstående bedömare får använda resultaträkningens försäljningssiffra och balansräkningens belopp för kundfordringar vid årets slut som ett ungefärligt mått:
 • Kundkredittid i månader =(Kundfordringar / Försäljning) x 12
 • Kom ihåg att kundfordringarna innehåller moms medan försäljningssiffran är exklusive moms. Justera för detta om du har tillgång till uppgifter om momssats och andelen exportförsäljning där ju ingen moms ingår i fakturabeloppet. Enklast är att justera bort momsandelen i beloppet för kundfordringar.

  Ett annat problem vid den externa beräkningen är att det kan finnas stora säsongsmässiga variationer i försäljningen. Siffran på kundfordringar vid periodens slut styrs i huvudsak av den försäljningen som sker i slutet av perioden. En lösning på detta problem är att göra beräkningarna på de fyra kvartalsboksluten och sedan beräkna ett genomsnitt för året.
  Bankrupcy
  Bond
  Brokerage
  Call option
  Collection period - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
  Convertible instrument
  Credit period accounts payable
  Derivative instrument
  Discounted value Klicka här
  Dividend yield
  Effective rate
  Equity instrument
  Forward agreement
  Index option
  Inflation
  Interim report
  Market value
  Option
  Preference shares
  Put option
  Required return
  Share
  Share with different voting power
  Year-end report