Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Produktkalkyl
(Product estimate)
En produktkalkyl är en sammanställning av företagets kostnader för en viss produkt eller tjänst. Ibland är produktkalkylen kompletterad med intäkten för den aktuella produkten eller tjänsten.

Principiellt finns två grundläggande typer av produktkalkyler: Självkostnadskalkyler innehåller alltid ett visst mått av godtycke vid fördelningen av de indirekta kostnaderna och bör tolkas med en viss försiktighet. Ett visst mått av godtycke finns även i bidragskalkyler, främst vad gäller särkostnaderna vid större volymvariationer. Minns svagheterna i produktkalkyler innan du fattar beslut på basis av presenterade siffror.
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid