Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultaträkningen


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Antecipera
Avskrivningar Klicka här
Bokslutsdisposition Klicka här
Bruttoresultat
Extraordinära poster
FIFU Först-In-Först-Ut Klicka här
Finansiellt netto
Forskning och utveckling
Funktionsindelad resultaträkning Klicka här
Förlust
Försäljning
Försäljningskostnader
Förutbetalda intäkter och kostnader Klicka här
Förädlingsvärde
Indirekta kostnader i lager
Intäkt Klicka här
Jämförelsestörande poster
Kapital
Komponentavskrivning
Kostnad
Kostnad sålda varor Klicka här
Kostnadsslagsindelad resultaträkning Klicka här
Kundförlust
Kursvinst - Kursförlust
Lönekostnad Klicka här
Nedskrivning Klicka här
Nettoförsäljningsvärde Klicka här
Nettoomsättning
Nettoresultat
Personalkostnader Klicka här
Realisationsresultat
Resultat Klicka här
Resultat före skatt
Resultatbudget
Resultaträkning
Ränta
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Sociala avgifter Klicka här
Tillverkningskostnad Klicka här
Totalresultat
Vinst
Årets resultat
Övriga externa kostnader
Övrigt totalresultat