Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Value in use
(Nyttjandevärde)
Om återvinningsvärdet på en anläggningstillgång är lägre än inköpspriset minus eventuella avskrivningar, ska företaget göra en nedskrivning till återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet är det högsta av:
  • Vad tillgången kan säljas, för minus försäljningskostnader
  • Nyttjandevärdet
Nyttjandevärdet är det värde en tillgång har om den fortsätter att användas i företaget. I ideala fall bestäms nyttjandevärdet via en "investeringskalkyl" för den befintliga tillgången. Det betyder att man försöker uppskatta de framtida överskott mellan in- och utbetalningar som den aktuella tillgången förväntas skapa. Nettobetalningarna som tillgången förväntas skapa diskonteras till ett nuvärde, vilket då blir nyttjandevärdet.

Ibland kan de vara svårt att koppla framtida in- och utbetalningar till en enskild tillgång. Om så är fallet ska man försöka göra beräkningen för en grupp av tillgångar (= kassagenererande enhet). Nuvärdet för den kassagenererande enheten fördelas sedan på tillgångarna inom enheten, ofta i proportion till tillgångarnas redovisade värden.
Klicka här
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -