Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Lower of cost and market
(Lägsta värdets princip)
Erfarenheter under 1900-talet har visat att långivare, aktieägare och andra intressenter drabbas mer om företaget redovisar omotiverat höga tillgångsvärden, än om företaget undervärderat sina tillgångar. Därför har det vuxit fram en kutym att vara pessimistisk när årsredovisningens värden ska fastställas. Lägsta värdets princip innebär att:
  • Välja det lägsta av tänkbara värden på tillgångar
  • Välja det högsta av tänkbara värden på skulder
Eftersom värderingen av tillgånga och skulder återspeglas i värderingen av kostnader och intäkter, kan principen även uttryckas som:
  • Välja det lägsta av tänkbara värden på intäkter
  • Välja det högsta av tänkbara värden på kostnader
Oftast innebär lägsta värdets princip att välja det lägsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde (efter ev. avskrivning) för en tillgång.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här