Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Closing day rate
(Balansdagskurs)
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska omräknas till svenska kronor med den valutakurs som gäller på bokslutsdagen (= balansdagskursen). Vinster och förluster som uppstår då dessa tillgångar och skulder ändrar värde på grund av ändrade valutakurser ska redovisas i resultaträkningen.

I koncerner med utländska dotterbolag ska alla tillgångar och skulder omräknas med balansdagskursen om dotterbolaget anses driva en självständig verksamhet. Kursdifferenser ska i detta fall redovisas i företagets totalresultat
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här