Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Cash generating unit
(Kassagenererande enhet)
En metod att uppskatta värdet på en tillgång är att beräkna nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar som tillgången förväntas skapa. Relativt ofta är det omöjligt att urskilja inbetalningarna från en specifik tillgång. För att exempelvis göra en skiftnyckel behövs en hel serie med olika maskiner, en press, borr-robotar, slipmaskiner, o.s.v.
En lösning är att slå samman de maskiner som behövs för att tillverka skiftnycklar, vilket gör det möjligt att beräkna de inbetalningar som skiftnycklarna genererar. En sådan grupp av tillgångar kallas en kassagenererande enhet.

Om du beräknar nuvärdet av de betalningar en grupp av tillgångar skapar, får du värdet på hela gruppen av tillgångar. Vill du sedan värdera en enskild tillgång kan du exempelvis dela upp gruppens nuvärde i proportion till de redovisade värdena på de tillgångar som ingår i den kassagenererande enheten.
Appreciation
Cash generating unit - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här