Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Nuvärde och annuitet Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Annuity Klicka här
Annuity method Klicka här
Annuity ratio
Capital expenditure
Capital investment appraisal Klicka här
Cost of capital Klicka här
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Pay-off-period method
Present value method
Ranking investments
Residual value
Yearly net payment Klicka här