Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Verksamhetsvolym
(Business activity)
Alla mått på verksamhetsvolymen i ett företag har sina brister. Försök att välja ett mått där bristerna är acceptabla:
  • I ett handelsföretag används ofta den totala försäljningen som mått på verksamhetsvolym. Svagheten i måttet är att höjda försäljningspriser innebär en ökning av volymmåttet.
  • I ett tjänsteföretag kan antalet arbetade timmar användas som volymmått. Svagheten i måttet är att långsam arbetstakt (= lägre produktivitet) tolkas som en volymökning.
  • I ett tillverkande företag, som har lager av tillverkade produkter, tillkommer problemet att det kan finnas en volym i tillverkningen och en annan volym i försäljningen. I tillverkningen används ofta direkt lön, direkt arbetstid eller direkt material som volymmått. Svagheterna i dessa mått är bland annat att högre timlön och högre inköpspriser tolkas som volymökningar. Direkt arbetstid har svagheten att lägre produktivitet resulterar i att volymmåttet ökar.
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Återbetalningstid