Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Tillverkningsomkostnad TO
(Manufactoring overhead)
Tillverkningsomkostnader, ofta förkortade med TO, är en av kostnadsgrupperna som uppkommer vid en uppdelning efter de funktioner som utförs i företaget. Standarduppdelningen i olika funktioner är:
  • MO, omkostnader för inköpsfunktionen
  • TO, omkostnader för tillverkningsfunktionen
  • FO, omkostnader för försäljningsfunktionen
  • AO, omkostnader för administrationsfunktionen
Tillverkningsomkostnader avser indirekta kostnastnader i tillverkningen som lokalkostnader, avskrivningar på maskiner och annan utrustning, värme och el, lönekostnader för arbetsledande personal m.m.
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid