Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Sunk cost
(Sunc cost)
Sunk cost är ett engelskt uttryck som är mer eller mindre etablerat i svenskt språkbruk. Innebörden i sunk cost är att kostnader som vi redan haft inte ska påverka en kalkyl som utvärderar olika handlingsalternativ för framtiden. Följande exempel illustrerar innebörden i sunk cost:
    Ett företag har byggt en lagerlokal i inre Norrland för 10 milj. En ny VD som tillträder straxt efter att bygget blev klart vill ha en utredning om konsekvenserna av att flytta företagets lager till Skåne.

    I företagets redovisning kommer en flytt till Skåne att resultera i en realisationsförlust när man säljer lagerlokalen i Norrland för 2,5 milj. Men i kalkylerna kring en flytt ska de 10 milj som lagret i Norrland kostade inte vara med. Dessa miljoner är sunk cost, dvs. beloppet 10 miljoner är historia och påverkas inte av det aktuella beslutet. Däremot ska det beräknade försäljningspriset på 2,5 milj vara med som en pluspost för alternativet att flytta till Skåne.

    Redovisningens realisationsförlust berättar att det var en dålig affär att bygga en lokal i Norrland och sedan flytta till Skåne. Men i kalkylen ska vi endast beakta de ekonomiska konsekvenserna som ligger i framtiden.
"Gjort är gjort" och ett dåligt beslut för något år sedan ska inte belasta de framtida handlingsalternativen.
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid