Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Kostnadsdrivare
(Cost driver)
Termen kostnadsdrivare används för de aktiviteter som påverkar storleken på olika indirekta kostnader. Här kommer några exempel på kostnadsdrivare:
  • Tänk dig de indirekta kostnaderna för fakturering, i form av lönekostnader, lokalkostnader och utrustning som personalen behöver. Kostnadsdrivare för dessa kostnader är troligen antalet kundfakturor som ska skickas, kontrolleras och bokföras. Kostnadsdrivaren "antalet fakturor" kan användas för att fördela indirekta kostnader på olika slags produkter. Det kanske är så att vissa produkter säljs till ett fåtal kunder i stora kvantiteter, medan andra produkter säljs i små kvantiteter till många kunder.
  • Tänk dig de indirekta kostnaderna för inköpspersonalen. En trolig kostnadsdrivare är antalet olika slags råvaror och komponenter som behöver köpas in. Någon produkt kanske kräver inköp av hundratals olika råvaror och komponenter, medan andra produkter kan göras med ett fåtal olika inköp. Även här kan antalet olika komponenter och råvaruslag användas som bas för att fördela de indirekta kostnaderna för inköpsfunktionen.
  • Kostnader för lokaler, maskinutrustning och produktionsledning i en tillverkande avdelning drivs att antalet personer "på golvet" inom avdelningen. Här är direkt arbetstid eller direkt lön den huvudsakliga kostnadsdrivaren. Om arbetstid eller direkt lön används som påläggsbas kommer de indirekta kostnaderna att fördelas utifrån kostnadsdrivaren.
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid