Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Administrationsomkostnader AO
(Administrative costs)
Administrationskostnader, ofta förkortade med AO, är en av kostnadsgrupperna som uppkommer vid en uppdelning efter de funktioner som utförs i företaget. Standarduppdelningen i olika funktioner är:
  • MO, omkostnader för inköpsfunktionen
  • TO, omkostnader för tillverkningsfunktionen
  • FO, omkostnader för försäljningsfunktionen
  • AO, omkostnader för administrationsfunktionen
Administrationsomkostnader avser kostnader för ledningsgrupp, personalavdelningar, redovisning, controllerarbete m.m. omkostnader i de organisatoriska enheter som inte direkt medverkar vid inköp, tillverkning eller försäljning.
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid