Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
ABC-kalkyl
(Activity Based Costing)
ABC-kalkyl är en förkortning av det engelska uttrycket Activity Based Costning. Grundtanken är att klarlägga:
  • Vilka kostnader olika större aktiviteter orsakar, och
  • hur mycket olika produktslag påverkar storleken på aktiviteter.
Ett exempel kan vara inköpsaktiviteter, där olika produktslag kräver olika mycket arbete av inköpsfolket. Säg att inköpsarbetet orsakar kostnader på 300 tkr och att produkt A kräver inköp av två olika varor medan produkt B kräver inköp av åtta olika varutyper. I ett första steg fördelas 2/10-delar av 300 tkr till produkt A och resterande 8/10-delar till produkt B. Därefter beräknas kostnaden per produktenhet fram genom att dividera med produktionsvolymen för respektive produkt.

I mer generella termer kan en ABC-kalkyl beskrivas i följande steg:
  1. Beräkna de omkostnader som olika aktiviteter orsakar
  2. Beräkna hur mycket olika produktslag kräver i aktiviteter
  3. Fördela kostnader på produktslag
  4. Dividera fram kostnaden per produktenhet
ABC-kalkyl och påläggskalkyler är två varianter på självkostnadskalkyler. I båda fallen fördelas samtliga kostnader ut på produktenheter.
Klicka här
ABC-kalkyl - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid