Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Balansdagskurs
Kassagenererande enhet
Lägsta värdets princip
Marknadspris
Nyttjandeperiod
Nyttjandevärde Klicka här
Operationell leasing
Portföljvärdering
Post-för-post värdering
Uppskrivning
Verkligt värde
Återanskaffningsvärde
Återföring av nedskrivning
Återvinningsvärde Klicka här