Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Principer, normer och lagar


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Alternativkostnad
Bokföringsmässig grund Klicka här
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Effektivitet
Enhetssynsätt
Fortlevnad Klicka här
Försiktighetsprincipen Klicka här
Going concern Klicka här
IAS/IFRS
Innebörd före form Klicka här
Jämförbarhet Klicka här
Lägsta värdets princip
Matchningsprincip Klicka här
Produktivitet
Realisationsprincip Klicka här
Rådet för finansiell rapportering
Sale and lease back
Substans före form Klicka här
Väsentlighet Klicka här
Årsredovisningslag
Ägare