Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Koncernredovisning


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Badwill
Dagskursmetod Klicka här
Dold reserv
Dotterföretag Klicka här
Full goodwill Klicka här
Funktionell valuta Klicka här
Förvärvsmetod
Genomsnittskurs - valuta
Goodwill Klicka här
Integrerade företag Klicka här
Internvinst Klicka här
Intressebolag Klicka här
Joint venture
Kapitalandelsmetod Klicka här
Klyvningsmetod Klicka här
Koncern Klicka här
Konsortium
Majoritetsägarnas andel Klicka här
Minoritet Klicka här
Minoritetens andel Klicka här
Minoritetsintresse Klicka här
Moderföretag
Monetära metoden Klicka här
Negativ goodwill
Omvända förvärv
Orealiserad internvinst Klicka här
Presentationsvaluta
Redovisningsvaluta
Stegvisa förvärv Klicka här
Övervärde
Övervärde - brutto/netto Klicka här
Övervärde - uppskjuten skatt Klicka här