Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Aktie
Aktie A- och B-aktier
Aktie Preferans/Stam
Avkastningskrav
Bokslutskommuniké
Börsvärde
Courtage
Delårsrapport
Derivat
Direktavkastning
Diskonterat värde Klicka här
Effektiv ränta
Egetkapitalinstrument
Indexoption
Inflation
Konkurs
Konvertibel
Kundkredittid
Köpoption
Leverantörskredittid
Obligation
Option
Säljoption
Terminskontrakt