Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Entreprenader


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Entreprenad
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Färdigställandegrad
Färdigställandemetod
Successiv vinstavräkning
Upparbetad intäkt