Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Bokföring


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Ackumulerad avskrivning
Aktivera
Aktivsidan
Antecipera
Attestera
BASkontoplan
Bokfört värde
Bokslut
Brutet räkenskapsår
Dagbok
Debet Klicka här
Huvudbok
Ingående balans
Interimsposter Klicka här
Kassarabatt
Kredit Klicka här
Lagerredovisning Klicka här
Löpande bokföring
Periodisering Klicka här
Reskontra
Räkenskapsår
Upplupen intäkt Klicka här
Upplupen kostnad Klicka här