Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Balansräkningen


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Amortering
Anläggningsreserv Klicka här
Anläggningstillgång Klicka här
Anskaffningsvärde Klicka här
Ansvarsförbindelse
Avsättning
Balansekvation
Balanserad förlust
Balanserad vinst Klicka här
Balansomslutning
Balansräkning
Banklån
Biologisk tillgång Klicka här
Bundet eget kapital Klicka här
Checkräkningskredit
Eget kapital Klicka här
Egna aktier
Eventualtillgång
Fastighet
Fastighetsinteckning
FIFU Först-In-Först-Ut Klicka här
Finansiell leasing
Finansiell tillgång
Fond
Fond för verkligt värde Klicka här
Fordran
Fritt eget kapital Klicka här
Främmande kapital
Färdigvarulager Klicka här
Företagsinteckning
Förutbetalda intäkter och kostnader Klicka här
Förvaltningsfastighet Klicka här
Garantiavsättning
Genomsnittsmetod - lager
Händelser efter bokslutsdagen
Icke-monetär tillgång och skuld
Immateriell anläggningstillgång Klicka här
Indirekta kostnader i lager
Inkuransavdrag
Inventarier
Kassa och bank
Kortfristig skuld
Kundfordran Klicka här
Lager av köpta varor Klicka här
Lager av tillverkade varor
Leasing
Leveratörsskuld
Likvida medel
Långfristiga skulder
Mark
Markanläggningar
Maskiner
Monetära tillgångar och skulder
Nettotillgångar
Obeskattade reserver Klicka här
Omsättningstillgångar Klicka här
Produkter i arbete
Redovisat värde
Räntebärande skulder
Räntefria skulder
Skulder
Ställd säkerhet
Tillgång
Utländsk valuta Klicka här
Valutakursdifferens
Varulager
Varumärke
Vinstdisposition