Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Aktiebolag


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Aktie
Aktie A- och B-aktier
Aktie Preferans/Stam
Aktiebok
Aktiebolag Klicka här
Aktiekapital
Aktieägartillskott
Apportemission Klicka här
Bokslutskommuniké
Bolagsordning
Bolagsstämma
Delårsrapport
Emission
Fondaktierättsbevis Klicka här
Fondemission Klicka här
Förvaltningsberättelse
Hembud
Kontrollbalansräkning
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Likvidation
Nedsättning av aktiekapital
Nyemission Klicka här
Preferensaktie
Reservfond
Revision
Riktad nyemission
Stamaktie
Teckningsrättsbevis Klicka här
Uppskrivningsfond
Utdelning
Årsredovisning
Årsstämma
Återköp av egna aktier
Överkursfond