Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om koncernredovisning

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Övningar med ljudkommentar Siffervariant
Nr 2051, Minoritet och goodwill A B C
Klicka här för att starta Övningar utan ljudkommentarer Siffervariant
Nr 2052, Från koncern till moderbolag A B C
Nr 2053, Rubriker för eget kapital A B C
Nr 2054, Övervärde i tillgångar A B C
Nr 2055, Undervärden i dotterbolag A B C
Nr 2056, Nedskrivning av aktier A B C
Nr 2057, Indirekt ägande A B C
Nr 2058, Full goodwill A B C
Nr 2059, Apportemissioner A B C
Nr 2060, Internlevererade varor A B C
Nr 2061, Internlevererade anläggningstillgångar A B C
Nr 2062, Sammanfattning - I A B C
Nr 2063, Sammanfattning - II A B C
Nr 2071, Kapitalandelsmetod - I A B C
Nr 2072, Kapitalandelsmetod - II A B C
Nr 2073, Klyvningsmetod A B C
Nr 2074, Kapitalandelsmetod vid nyemission A B C
Nr 2075, Successiva förvärv A B C
Nr 2076, Ändrad ägarandel A B C
Nr 2077, Förlust av kontroll A B C
Nr 2078, Utländska dotterbolag A B C
Nr 2079, Kursdifferenser A B C