Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Upparbetad intäkt
Upplupen intäkt
Upplupen kostnad
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt - förlustavdrag
Uppskjuten skatt - nedskrivningar
Uppskjuten skatt - obeskattade reserver
Uppskjuten skatteintäkt
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder
Uppskrivning
Uppskrivningsfond
Utbetalning
Utdelning
Utgift
Utgående moms
Utländsk valuta