Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Kalkylobjekt
Kalkylränta
Kapital
Kapitalandelsmetod
Kapitalomsättningshastighet
Kassa och bank
Kassaflödesanalys
Kassagenererande enhet
Kassarabatt
Klyvningsmetod
Kommanditbolag
Kompletteringsregel - avskrivning
Komponentavskrivning
Koncern
Konkurs
Konsortium
Kontrollbalansräkning
Konvertibel
Kortfristig skuld
Kostnad
Kostnad sålda varor
Kostnadsdrivare
Kostnadsslagsindelad resultaträkning
Kredit
Kritisk omsättning
Kritisk volym
Kundfordran
Kundförlust
Kundkredittid
Kursvinst - Kursförlust
Kvartalsrapport
Kvotvärde
Källskatt
Köpoption