Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Fast kostnad
Fast särkostnad
Fastighet
Fastighetsinteckning
FIFU Först-In-Först-Ut
Finansiell leasing
Finansiell tillgång
Finansiellt netto
Finansieringsverksamhet
Fond
Fond för verkligt värde
Fondaktierättsbevis
Fondemission
Fordran
Forskning och utveckling
Fortlevnad
Fritt eget kapital
Främmande kapital
F-skatt
Full goodwill
Fullständig kostnadsfördelning
Funktionell valuta
Funktionsindelad resultaträkning
Färdigställandegrad
Färdigställandemetod
Färdigvarulager
Fördelningsgrund
Företagsinteckning
Förlust
Förlustavdrag
Försiktighetsprincipen
Försäljning
Försäljningskostnader
Försäljningsomkostnader FO
Förutbetalda intäkter och kostnader
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsfastighet
Förvärvsmetod
Förädlingsvärde