Startsida för övningar

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.

Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant

Nr 51, Minoritet och goodwill A B C
Nr 52, Från koncern till moderbolag A B C
Nr 53, Rubriker för eget kapital A B C
Nr 54, Övervärde i tillgångar A B C
Nr 55, Undervärden i dotterbolag A B C
Nr 56, Nedskrivning av aktier A B C
Nr 57, Indirekt ägande A B C
Nr 58, Full goodwill A B C
Nr 59, Apportemissioner A B C
Nr 60, Internlevererade varor A B C
Nr 61, Internlevererade anläggningstillgångar A B C
Nr 62, Sammanfattning - I A B C
Nr 63, Sammanfattning - II A B C
Nr 71, Kapitalandelsmetod - I A B C
Nr 72, Kapitalandelsmetod - II A B C
Nr 73, Klyvningsmetod A B C
Nr 74, Kapitalandelsmetod vid nyemission A B C
Nr 75, Successiva förvärv A B C
Nr 76, Ändrad ägarandel A B C
Nr 77, Förlust av kontroll A B C
Nr 78, Utländska dotterbolag A B C
Nr 79, Kursdifferenser A B C